admin@namtok.go.th 075-809-267

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม


 สภาพทางสังคม

       

   1 การศึกษา

                    โรงเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่

               1. โรงเรียนบ้านน้ำตก                  จำนวนนักเรียนประมาณ   70  คน

               2. โรงเรียนบ้านวังธน                   จำนวนนักเรียนประมาณ   71  คน

                3. โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด                จำนวนนักเรียนประมาณ    103  คน

                   

                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1  แห่ง  ได้แก่

                        1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขาม                  จำนวนนักเรียนประมาณ 33  คน

     2 สาธารณสุข

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลน้ำตก  จำนวน  1 แห่ง

2. คลินิกเอกชน  จำนวน  2  แห่ง

     3 อาชญากรรม

                              -

     4 ยาเสพติด

                              -

     5 การสังคมสงเคราะห์

                               -