admin@namtok.go.th 075-809-267

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

(1) ด้านกายภาพ

               1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  ตั้งอยู่เลขที่  99/9  หมู่ที่  1  ตำบลน้ำตก  อำเภอทุ่งสง       จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นตำบลที่มีขนาดค่อนข้างขนาดเล็กตำบลหนึ่งของอำเภอทุ่งสง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอทุ่งสง สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ลาดเอียงเชิงภูเขา ตามที่เล่าต่อ ๆ กันมานั้น ตำบลน้ำตก ตั้งมาจากชื่อน้ำที่ตกมาจากที่สูงจากหน้าผาที่มีความกว้างและสูง ในอดีตน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีปริมาณน้ำที่มาก ชาวบ้านในอดีตจึงได้ใช้ชื่อน้ำตกแห่งนี้เป็นชื่อตำบลโดยใช้เรียกต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันน้ำตกนี้ชาวบ้านได้ตั้งชื่อเรียกว่า น้ำตกธารทิพย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำตก  

เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 75,000 ไร่  หรือประมาณ  120  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเขตเป็น 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่  1  บ้านมะขาม               มีเนื้อที่            3,200  ไร่

หมู่ที่  2  บ้านวังทน                มีเนื้อที่            4,500  ไร่

หมู่ที่  3  บ้านโหลกโก              มีเนื้อที่            3,200  ไร่

หมู่ที่  4  บ้านถ้ำตลอด             มีเนื้อที่            3,221  ไร่

หมู่ที่  5  บ้านในไร่                 มีเนื้อที่            2,300  ไร่

หมู่ที่  6  บ้านเหนือ                มีเนื้อที่            2,300  ไร่

              1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก มีสภาพพื้นที่เป็น ที่ราบเชิงภูเขา ซึ่ง

ประกอบด้วย ภูเขาและป่าไม้กระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่  โดยเฉพาะป่ายังอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงทำให้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำธรรมชาติหลายสาย ประชาชนในเขตตำบลน้ำตกได้ใช้แหล่งน้ำดังกล่าวอุปโภคและใช้ในการเกษตรกรรมโดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อตำบลที่วัง           อำเภอทุ่งสง      จังหวัดนครศรีธรรมราช                  

            ทิศใต้               ติดต่อตำบลวังอ่าง         อำเภอชะอวด    จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลสามตำบล     อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                   ติดต่อตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด    จังหวัดนครศรีธรรมราช

           ทิศตะวันตก      ติดต่อตำบลกะปาง        อำเภอทุ่งสง      จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                  ติดต่อตำบลหนองบัว      อำเภอรัษฎา      จังหวัดตรัง

 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก มี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน

1. อุณหภูมิเฉลี่ย

                    - อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.8 องศาเซลเซียส

- อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.9 องศาเซลเซียส

 

2. ทิศทางลมในแต่ละฤดู สามารถแบ่งได้เป็น 2 ฤดู คือ

- ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน มีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล ตั้งแต่

เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม

- ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นช่วงที่รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่

เนื่องจากมี เทือกเขานครศรีธรรมราชที่สูงชัน เป็นแนวกั้นทิศทางลม จึงมีฝนตกไม่มากนัก และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือช่วงนี้มีฝนตกหนาแน่น

 

              1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน การใช้ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพด้าน

เกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่ซึ่งตัดถนนสายหลักใช้ในการคมนาคม ขนส่งและการลำเรียงผลผลิตทางการเกษตร

 

(2) ด้านการเมือง/การปกครอง

       2.1 เขตการปกครอง

พื้นที่ตำบลน้ำตกมีหมู่บ้านด้วยกัน  6 หมู่บ้าน

พื้นที่มีทั้งหมดจำนวน  120 ตารางกิโลเมตร

ห่างจากรุงเทพฯ ประมาณ 800.40 กิโลเมตร

ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ประมาณ 36.1 กิโลเมตร

ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 97.1 กิโลเมตร

 

       2.2 การเลือกตั้ง

          ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

          - แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  6  เขต

          - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  2,216  คน

          - จำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  2,014  คน

          (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559)

 

(3) ประชากร

               3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  3,339  คน  แยกเป็นชาย 1,648 คน หญิง  1,691 คน  (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564)

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร

รวม (คน)

หลังคาเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

บ้านมะขาม

326

340

666

251

2

บ้านวังทน

289

288

577

173

3

บ้านโหลกโก

286

273

559

172

4

บ้านถ้ำตลอด

412

450

862

243

5

บ้านในไร่

218

207

425

132

6

บ้านเหนือ

117

133

250

87

 

รวม

1,648

1,691

3,339

1,058

 

              3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

หมายเหตุ

จำนวนประชากรเยาวชน

416

397

อายุต่ำกว่า  18  ปี

จำนวนประชากร

1,069

1,097

อายุ  18 – 60 ปี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

163

197

อายุมากกว่า  60  ปี

รวม

1,648

1,691

ทั้งสิ้น  3,339  คน