admin@namtok.go.th 075-809-267

สาส์นจากนายก อบต.

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ของผู้บริหาร


                 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559  โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  ที่มีหน้าที่  ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา  และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  และยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ.2560-2564)  และ นโยบายของรัฐบาลข้อที่  10

                   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  โดย  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  จึงได้กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกทุกคน  พึงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง  ไว้  6  ด้าน  ดังนี้

                   1.ด้านความโปร่งใส

                   ทุกกอง/สำนัก ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Govenance)  ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

                   1.1 ผู้อำนวยการกอง  / สำนัก  พนักงานส่วนตำบล  พร้อมด้วยพนักงานจ้าง  ต้องประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของตนเองต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชน

                   1.2 ทุกงานต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง  และครบถ้วน  รวมถึงการให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว

                   1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

                   1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  พร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ

                   2.ด้านความพร้อมรับผิด

                   2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน  ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของตน

                   2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

                   3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

                   3.1 ไม่มีการเรียกรับเงิน  สิ่งของ  หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หากมีการร้องเรียนหรือชี้มูลว่ากระทำความผิดจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ก่อน

                   3.2 ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น

                   4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

                   4.1 ให้เจ้าหน้าที่ในทุกกอง/สำนัก มีความเข้าใจกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์ส่วนรวมได้

                   4.2 สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริตได้  ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

                   4.3 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน

                   4.4 มีระบบติดตาม  ตรวจสอบ  และลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

                   5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

                   5.1 ให้จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

                   5.2 ในการบริหารงานบุคคล  จะต้องมีการสอนงานและแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม  เท่าเทียม  มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ

                   5.3  ให้มีความสำคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน

                   6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

                   ทุกกอง/สำนัก  ต้องจัดทำข้อมูล  วิธีการสื่อสาร  เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง  5  ด้าน  ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส                    

 

                                                                                                       ถาวร  วงษ์แก้ว

                                                                                                      (นายถาวร  วงษ์แก้ว)

                                                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก