admin@namtok.go.th 075-809-267

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวจรรยา ศิริบัตร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอัคคกิตติ์ สินธันยพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพัชรี กลีบแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลังก
นายฉลาด ชูเมือง
ผู้อำนายกองช่าง