admin@namtok.go.th 075-809-267

การบริการขั้นพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน


ระบบบริการพื้นฐาน

 

             1 การคมนาคมขนส่ง

- การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนสายบ่อล้อ – ลำทับ เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งการจราจร มีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในเส้นทางหลัก การจราจรไม่ค่อยคับคั่งเร่งด่วน 

 

            2 การไฟฟ้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการด้านไฟฟ้า เช่น

- มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,058  ครัวเรือน

- หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

             3 การประปา

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 2 , 4 - 6

ยกเว้นหมู่ที่ 3 ใช้ระบบประปาภูเขา

 

             4 โทรศัพท์

มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS DTAC และ TRUE

 

             5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- ไปรษณีย์ย่อย                                         จำนวน           1        แห่ง

- ไปรษณีย์เอกชนที่ได้รับอนุญาต                      จำนวน           -         แห่ง

- สถานีวิทยุ                                             จำนวน                     แห่ง

- ผู้ให้บริการระบบ Internet                          จำนวน                     แห่ง

- ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน                              จำนวน                     แห่ง