admin@namtok.go.th 075-809-267

ประวัติและความเป็นมา

ความหมายของ
ดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

ความหมายของดวงตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความสว่าง
ภูเขาและป่าไม้ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพื้นที่ต้าบลน้้าตก
น้้าตก หมายถึง สัญลักษณ์ประจำตำบลน้้าตก แสดงถึงความชุ่มชื้น
กวาง หมายถึง สัตว์ป่าสงวนที่มีในพื้นที่ต้าบลน้้าตก บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่