admin@namtok.go.th 075-809-267

สมาชิกสภา อบต.

นายธวัชชัย จันทร์แก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประยุทธ แก้วศรีสุข
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนิรุจน์ ฑามาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายภานุพันธ์ บัวเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
นายประยุทธ แก้วศรีสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายภิญโญ ทองน้ำแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
นายอุดม บุญถึงจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6