admin@namtok.go.th 075-809-267

กองคลัง

นางสาวพัชรี กลีบแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางติยาภรณ์ ประมวลศิลป์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอารม ศรีสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอรอนงค์ จันทร์ส่องแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้