admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง อบต.น้ำตก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามปละประเมินผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง)


  24 กันยายน 2561 ,    อ่าน :   78   ครั้ง