admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


  14 กุมภาพันธ์ 2567 , น. ,    อ่าน :   159   ครั้ง

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์  2567  นายเจริญพงศ์  วงศ์ทอง นายก อบต.น้ำตก เป็นประธาน ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6 - 11 กุมภาพันธ์  2567  เพื่อเสริมสรัางให้บุคลากรของ อบต.น้ำตก ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  ประธานสภา  รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.น้ำตก   เจ้าหน้าที่ของ อบต.น้ำตก ให้มีกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  และค่านิยมในการฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริหารประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งได้จัดอบรมสัมมนา รับฟังบรรยาย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนซักถามปัญหาต่างๆ  จากผู้มีความรู้และประสบการณ์  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์   2567 ณ  ห้องประชุม อบต.น้ำตก  มีวิทยากรบรรยาย จำนวน  5  ท่าน ประกอบด้วย 1.ผุู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราช  2. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  4.  นางสุจิตรา  ป้านวัน  รองปลัด อบต.นาไม้ไผ่  5. นายสรุศักดิ์   ไทยเกื้อ  ปลัด อบต.น้ำตก   โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้น  นายสุรศักดิ์  ไทยเกื้อ  ปลัด อบต.น้ำตก  บรรยายในหัวข้อการบริหารงามตามหลักธรรมาภิบาล  การประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No give Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของนายก อบต.น้ำตก ให้พนักงานทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ   และแนวปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567  แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Dos & Don'ts  การจัดเวทีเสวนา  "แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนน้ำตกอย่างยั่งยืน"  ร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม  และฟังบรรยายการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและครบวงจรในชุมชน  จากนางสุจิตรา  ป้านวัน รองปลัด อบต.นาไม้ไผ่ และทัศนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะชุมชน และการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างวันที่  7 - 10  กุมภาพันธ์  2567  ณ  จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

ภาพประกอบข่าว