admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึกรักป่าชุมชน


  11 ตุลาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   2769   ครั้ง

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตก โดยการสนับสนุนของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำตก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตก ให้เด็กและเยาวชนในชุมชนน้ำตกตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและช่วยกันดูแลรักษา และสร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชนตำบลน้ำตก จำนวน 50 คน โดยมีนายมนพ ประพฤติชอบ รองนายก อบต.น้ำตก เป็นประธานในพิธีเปิด และนายบุญเลิศ พันธ์สนิท ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ