admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564


  16 สิงหาคม 2564 ,    อ่าน :   32   ครั้ง