admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม


  26 กรกฎาคม 2562 , น. ,    อ่าน :   77   ครั้ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก และนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนในตำบลน้ำตก เพื่อให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม