องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายถาวร วงษ์แก้ว
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 075-809267
  อีเมล์ + admin@namtok.go.th
 
 
  ชื่อ +
นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 075-809267
  อีเมล์ +

admin@namtok.go.th

 
 
 
  ชื่อ +
นางสาวจรรยา ศิริบัตร์
  ตำแหน่ง +

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทรศัพท์ + 075-809267
  อีเมล์ +

admin@namtok.go.th

 
 
  ชื่อ +
นายอัคคกิตติ์ สินธันยพงศ์
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 075-809267
  อีเมล์ +

admin@namtok.go.th

 
  ชื่อ +
นางสาวพัชรี กลีบแก้ว
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ + 075-809267
  อีเมล์ +

admin@namtok.go.th

  ชื่อ +
นายสุพจน์ พจนอารี
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ + 075-809267
  อีเมล์ +

admin@namtok.go.th